Επικοινωνία

Καθηγητής  Ζαχαρίας Ζαχαρίου

Τηλ. Κινητό GR: +30 6958977142

Τηλ. Κινητό CY: +357 99 273371

E-mail: zzach@ucy.ac.cy
            zzachariou@zachariou-dlc.com

Φόρμα επικοινωνίας

πληροφορίες Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία και θα αποθηκευτούν για την επεξεργασία του αιτήματός σας. 
Η προστασία των δεδομένων, η νομική βάση, η διάρκεια αποθήκευσης και η αντίθεση πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Πολιτική
απορρήτου στη διεύθυνση: www.zachariou-dlc.com/ πολιτική απορρήτου